O občianskom združení

Stanovy občianskeho združenia Paulína Pechovská o.z.

Článok I.

Názov občianskeho združenia:

Paulína Pechovská o.z.

Článok II.

Sídlo združenia

Sídlom združenia -Svätojánska 4111/44, Levice, 934 01

Článok III.

Sídlo združenia

Hlavné úlohy a ciele združenia

1. Cieľom združenia je všestranná podpora rodiny ako základnej bunky spoločnosti, podpora duchovného a fyzického rozvoja osobnosti s dôrazom na deti, mládež a rodinu , podpora osôb a rodín z rizikových sociálnych skupín.

2. Vykonávať sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z., opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. prostredníctvo odborne spôsobilých osôb.

3. Za účelom naplnenia svojho cieľa bude združenie vyvíjať činnosti predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

Krúžková a klubová činnosť:

 • vytváranie a podpora spoločenstiev rodín, detí a mládeže;
 • pravidelné stretávania sa spoločenstiev, klubov a krúžkov;

 

Športová činnosť:
Podpora športu detí, mládeže, občanov a zdravotne postihnutých občanov predovšetkým prostredníctvom nasledovných aktivít:

 • športové turnaje a súťaže;
 • zabezpečenie technických podmienok pre športové aktivity;
 • turistické výlety a cyklovýlety splavy;
 • turistické pobyty
 • integrácia telesne postihnutých do športových činností.

 

Kultúrna činnosť:

 • vytváranie a poskytovanie metodických a propagačných materiálov slúžiacich na dosahovanie cieľov združenia;
 • príprava divadelných a hudobných podujatí, festivalov a vystúpení;
 • podpora vzniku a výroby filmov, videozáznamov a multimediálnych prezentácií;
 • prostredníctvom publikačnej činnosti prezentovať svoju prácu, otváraním sa verejnosti;
 • pôsobiť na verejnú mienku s cieľom podporiť rodinu ako nositeľa hodnôt dôležitých pre celú spoločnosť.

 

Spoločenská činnosť

  • zastupovanie záujmov rodiny na verejnosti;
  • organizovanie väčších otvorených akcií, spravidla venovaných rodinám alebo deťom, so zameraním na sprostredkovanie hodnôt vlastných združeniu ako aj rodinám a deťom mimo spoločenstiev a na oslovenie širšej verejnosti;
  • prevádzkovanie alebo spolupráca pri prevádzke centier a klubov detí a mládeže;
  • poskytovanie možností kultúrneho, spoločenského, športového využitia v centrách a kluboch detí a mládeže;
  • zabezpečenie spoločenských akcií podporujúcich ciele združenia a občerstvenia na nich;
  • príprava plesov a zábav pre členov a sympatizantov združenia;
  • organizovanie benefičných a iných akcií;
  • podpora pozitívneho vzťahu človeka k prírode;
  • pri svojich podujatiach rozvíjať a podporovať aktivity a programy usilujúce o ochranu prírody, zdravé životné prostredie a zdravý životný štýl;
  • podporovať alternatívne a obnoviteľné zdroje energii;
  • podpora dobrovoľníctva.

Sociálna, humanitná a charitatívna činnosť:

 • vykonávanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. a opatrení podľa zákona č 305/2005 Z. z. prostredníctvom odborníkov.
 • sociálna, humanitná a charitatívna činnosť sa zameriava predovšetkým na podporu znevýhodnených osôb.
 • realizácia projektov zameraných na pomoc rizikovým sociálnym skupinám.
 • prispievať k zlepšeniu situácie sociálne slabších a narušených rodín a ľudí na okraji spoločnosti.
 • Vzdelávacia činnosť:

 • osvetová, publikačná, výchovná, vzdelávacia a poradenská činnosť;
 • združovanie a aktívna formácia dospelých, aby mohli zodpovedne uskutočňovať výchovu;
 • organizovanie vzdelávacích seminárov, výcvikov, podpora účasti na vzdelávacích seminároch;
 • podpora vzdelávania a vydávanie literatúry a časopisov;
 • organizovanie a podporovanie prevencie sociálnopatologických javov (drogové a iné závislosti, AIDS, zanedbávanie a zneužívanie detí a pod.);
 • podpora jazykových a IKT zručností;
 • podpora mládeže so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
 • organizovanie vzdelávacích seminárov, výcvikov pre iné organizácie;
 • podnecovanie diskusie o súčasných problémoch výchovy a vzdelávania a hľadanie riešení v spolupráci s rodičmi, pedagógmi, odborníkmi a inštitúciami zaoberajúcimi sa výchovou a vzdelávaním;
 • podpora rozvoja alternatívnych koncepcií práce s deťmi a mládežou.
 • Pobyty:

 • príprava a zabezpečenie letných, zimných táborov;
 • organizovanie výletov do prírody.
 • Článok IV.
  Vznik, zánik a pozastavenie členstva

  1. Členom združenia (ďalej len „člen“) môže byť každá fyzická osoba nie mladšia ako 18 rokov, pričom je ochotná prispieť svojimi schopnosťami a možnosťami pri dosahovaní cieľov združenia.

  2. Členstvo v združení môže byť stále a aktívne . Členom združenia môže byť aj právnická osoba.

  3. Členstvo v združení vzniká schválením písomnej prihlášky nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov správnej rady.

  4. Členstvo v združení zaniká:

  1. Vystúpením zo združenia, a to dňom kedy písomné oznámenie člena o vystúpení zo združenia bolo združeniu doručené.
  2. Vylúčením člena zo združenia; a to dňom rozhodnutia príslušného orgánu združenia. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o vylúčení člena zo združenia, s uvedením presného dôvodu jeho vylúčenia, sa musí bývalému členovi doručiť bez zbytočného odkladu.
  3. Smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby, ktorá bola členom.
  4. Zánikom združenia.

  5. Vylúčiť možno iba člena, ktorý:

  1. porušuje povinnosti člena vyplývajúce zo stanov.
  2. úmyselne uviedol nepravdivé údaje v prihláške.

  O vylúčení člena zo združenia rozhoduje správna rada.

  6. Pozastavenie členstva:
  Členstvo v združení môže členovi pozastaviť správna rada, ak o to člen z vážnych dôvodov písomne požiada.

  Členstvo je členovi združenia pozastavené dňom rozhodnutia správnej rady, ktoré sa musí v písomnej forme doručiť členovi. Člen združenia, ktorému správna rada pozastavila členstvo, nemá práva člena združenia. Pozastavením členstva členovi kategórie „Stály člen“, končí funkčné obdobie tohto člena v orgáne, do ktorého bol zvolený alebo menovaný. Následné obnovenie členstva nemá za následok opätovný vznik tejto funkcie. Po zániku dôvodu majúceho za následok pozastavenie členstva, rozhodne o obnovení členstva, na návrh člena s pozastaveným členstvom alebo člena správnej rady správna rada do 60 dní od doručenia tohto návrhu združeniu.

  Článok V.

  Práva o povinnosti člena

  1. Právom i povinnosťou člena je aktívne sa podieľať na činnosti združenia pri
  dosahovaní jeho cieľov a hájiť jeho záujmy. Člen sa zúčastňuje na činnosti združenia najmä tým, že:

  1. je osobne prítomný na zasadnutiach orgánov združenia, ak bol do nich zvolený,
  2. je osobne prítomný na stretnutiach členskej schôdze, ak mu v tom nebránia dôležité povinnosti, podľa svojich schopností a možností sa zapája do aktivít združenia alebo inak napomáha dosahovaniu jeho cieľov.

  2. Každý člen je povinný dodržiavať tieto stanovy, zdržať sa konania ktoré by poškodzovalo dobré meno združenia, plniť uznesenia orgánov združenia, chrániť oprávnene záujmy združenia a jeho majetok

   

  Článok VI.

  Kategorizácia členov

  1. Stály člen – má právo hlasovať na členskej schôdzi a byť volený do orgánov združenia, podávať návrhy na stretnutiach združenia, byť informovaný o činnosti združenia a všetkých jeho podujatiach, zúčastňovať sa týchto podujatí, používať zariadenia a služby ktoré má združenie k dispozícii pre svoju činnosť.

  1. Aktívny člen – má právo hlasovať na členskej schôdzi, podávať návrhy na stretnutiach združenia, byť informovaný o činnosti združenia a všetkých jeho podujatiach, zúčastňovať sa týchto podujatí, využívať služby, ktoré združenie poskytuje, používať