Terapie

S Paulínkou sme skúsili použiť rôzne terapie, ktorých zoznam so stručným popisom nájdete na tejto stránke. Samozrejme som pre Vás priložila aj zdroje, z ktorých som čerpala informácie. Verím, že Vám pomôžu sa zorientovať, prípadne odraziť v ďaľšom hladaní.

Vojtova metóda

Pri cvičení stlačením určitých bodov v určitej polohe nútime dieťa zaujať normálny postoj. Takýchto postupov je 7. Je potrebné, aby cvičenia doma sa robili v presne stanovenom postupe. Nie je vhodné meniť sled cvičení. Ak si dieťa tieto postupy osvojí, bude ich využívať, namiesto nesprávnych, ktoré pôvodne používalo. Takto sa dá zabrániť chybnému telesnému vývoju.

Viac ( zdroj )


Bobath koncept

Bobathova metóda je nielen spôsob rehabilitácie ale aj spôsob určitého celkového prístupu k dieťaťu s poruchou motorického vývoja. Spočíva v poznaní, že pri zmenenom svalovom napätí sval nie je schopný urobiť normálny pohyb. Cieľom je predovšetkým dosiahnuť relaxáciu svalového napätia pomocou polohových a pohybových reflexov, ktorými sa telo, alebo časť tela dostáva do polohy opačnej ako je nesprávna. Týmto sa dieťa odučí nesprávny pohyb a učí správny. Tento spôsob sa používa pri všetkých denných aktivitách napríklad aj pri písaní, kreslení, rozprávaní, jedení.

Viac ( zdroj )


Loptičkovanie (loptičková facilitácia)

Ide o facilitačnú metódu s mäkkými molitanovými loptičkami v rôznych veľkostiach. Gúľaním alebo vytieraním (bez otáčania) loptičky po hrudníku a medzirebrových priestorov sa facilituje dýchacie svalstvo a dýchanie.

Viac ( zdroj )

loptičková facilitácia

Oxygenoterapia

Oxygenoterapia

Oxygenoterapia je liečba kyslíkom. Táto liečebná a regeneračná metóda je založená na inhalácii primeraných dávok kyslíka. Náš organizmus vďaka tejto procedúre dostane až 90 – 95 % kyslíka.

Viac ( zdroj )


Dévény terapia

je komplexná metóda úplne odlišujúca sa od klasickej fyzioterapie. Nie je rozvíjaním doposiaľ známych postupov. Klasické metódy (Vojta, Bobath, Katona..) vznikli z myšlienok ľudí bez pohybového vzdelania. Na rozdiel od nich autorka DSGM – Dévény špeciálna manuálna technika – gymnastická metóda, Anna Dévény (maďarská fyzioterapeutka a trénerka modernej gymnastiky) vypracovala tento systém na základe praktických pozorovaní a ich zovšeobecnení do teórie a v r. 1976 prvýkrát uplatnila na deťoch s novorodeneckou hypoxiou a ortopedickými problémami. Táto metóda je aj dnes systémom aplikovateľným rovnako u dospelých ako aj u detí. Nerobí zázraky, len dostane z ľudského organizmu maximum.

Viac ( zdroj )

Dévény terapia

Skenar terapia

Skenar terapia

Skenar je prístroj, ktorý nastaví telu ozdravovací proces, kedy sa telo začne liečiť samo. Pracuje len na povrchu pokožky, prikladaním prístroja. Elektrický impulz nášmu telu vlastný (taký ako máme pri zázname napr. EKG) prechádza pokožkou a komunikuje s mozgom, následne z mozgu vysiela korekčné impulzy späť do prístroja. Táto komunikatívna forma Skenaru a našeho mozgu je jedinečná. Skenar spracuváva len impulzy, ktoré mozog vyšle.

Viac ( zdroj )


TheraSuit

Therasuit je pohybová metóda, ktorá je cielená na odstraňovanie pohybových problémov u ľudí s detskou mozgovou obrnou a inými podobnými diagnózami. Táto metóda je postavená na špeciálnom obleku Therasuit, ktorý vznikol v rámci kozmického výzkumu a umožňuje vďaka mnohým špeciálnym úponom individuálne zapojenie, či naopak vypojenie chybne fungujúcich svalových skupín. Ďalej se využívajú univerzálne cvičebné jednotky, tzv. „klietky“, kde klienti cvičia podla svojho zdravotného stavu. Jednak posilňujú oslabené a zle fungujúce svaly, trénujú pohyby, ktorých syntézou potom vznikne napríklad krok, alebo sú upnutie systémom pružných lán v priestore a trénujú stabilitu a pohyb v vzpriamenej polohe. Súčasťou klietok sú taktiež koľajnice, vďaka ktorým môžu klienti v obleku a v závese skúšať chodiť alebo liezť. Ide o celostný prístup, ktorý se zameriava na zvýšenie pohybovej nezávislosti.

Viac ( zdroj )


Canisterapia

Canisterapia

Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno použiť, alebo nie sú účinné. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno – integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka je u canisterapie druhotné, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky.

Viac ( zdroj )


Plávanie

Cvičením vo vode sa spevňuje svalstvo bábätiek, rozvíja sa motorika a koordinácia pohybov. Deti sa pri takomto „plávaní“ neučia žiadne plavecké štýly, to sú schopné až vo veku od piatich rokov. Cvičenia sú zamerané najmä na posilnenie svalov a kĺbov, plávanie je vhodné pre deti so zdravotnými problémami, ako napr. predčasne narodené bábätká a deti, u ktorých je potrebné spevniť alebo uvoľniť svaly.

NDP významne podporuje psychomotorický vývoj, zlepšuje všetky obehové a funkčné parametre organizmu, má významný vplyv na podporu imunitného systému, zlepšuje otužilosť, dieťa „plávajúce“ získava podstatne viac nových pohybových aj psychických podnetov, ako dieťa „neplávajúce“, pri odbornom prístupe sa stáva aj významným podporným prostriedkom rôznych ochorení pohybového aj imunitného charakteru, má významný sociálny aspekt pre fungovanie rodiny.

Viac ( zdroj )
Viac ( zdroj )


Kraniosakrálna terapia

Podstatou terapie je vnímanie pulzácie mozgovomiechovej tekutiny. Ako vysvetlila Bánová, napúšťa a vypúšťa sa v mozgových komorách v určitom rytme a prúdi v kraniosakrálnom systéme, pričom končí až pri krížovej kosti. Bánová vysvetlila, že kosti lebky sa musia prispôsobovať tlaku mozgovomiechovej tekutiny – kvôli tomu sa lebka zväčšuje a zmenšuje, akoby dýchala.

Viac ( zdroj )


Snoezelen

je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje vo veľmi príjemnom, špeciálne upravenom priestore pomocou svetelných, zvukových prvkov s prvkami pre hrubú a jemnú motoriku a podporu vestibulárneho aparátu. Cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov ako aj stimulovanie zraku, sluchu a všetkých zmyslov k rovnováhe a zdraviu. Je určená prevažne osobám, deťom, pacientom s vývojovými poruchami, mentálnym, či telesným postihnutím, alebo viacnásobným postihnutím, taktiež pacientom s poruchou autistického centra, poruchami správania, učenia sa, psychickými poruchami, poškodením CNS, mozgu, pacientom s demenciou, a chronickými chorobami. Priestor je nádherne skomponovaný a hrou v ňom očaríte každé dieťa bez rozdielu.

Viac ( zdroj )


Bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia je komplex podnetov, ktorých cieľom je lepšenie pacientovho vnímania, mobility a komunikácie. Je to stimulácia systematickým spôsobom, zahŕňajúca stimuláciu zraku, sluchu, čuchu, chuti a hmatu. Medzi základné prvky patrí somatická, vestibulárna a vibračná stimulácia. K nadstavbovým prvkom sa priraďuje olfaktorická, optická, auditívna a taktilno-haptická stimulácia. Stimuluje sa dotykom, polohovaním, rečou, kontaktným dýchaním, stimuláciou slinných žliaz, pier, čuchu, zvukovými podnetmi, hudbou a pod.

Viac ( zdroj )


Masáž

Masáž alebo masírovanie je súčasť mechanoterapie; sústava hmatov, ktorými sa mechanicky dráždia periférne nervy, cievy a svaly. Cieľom je zvýšenie funkčnej zdatnosti, odstránenie únavy alebo liečenie.

Viac ( zdroj )

Masáž

Feldenkraisova metóda

Feldenkraisova metóda je novým prístupom k porozumeniu samého seba; je prirodzeným procesom učenia. Feldenkraisova metóda je celosvetovo uznávaná predovšetkým pre pozoruhodnú schopnosť zlepšiť vzpriamený postoj a držanie tela, jeho flexibilitu a koordináciu. Využíva organické učenie, pohyb a cítenie, aby nás oslobodila od zvykových vzorcov, pohybových stereotypov, čím umožňuje vznik a prirodzený rozvoj vzorcov nových – fyzických a psychických.

Viac ( zdroj )


Hydroterapia

Pod pojmom hydroterapia je nutné si predstaviť externú aplikáciu vody pre liečbu najrôznejších chorôb. V našich podmienkach je hydroterapia najčastejšie využívaná vo forme hydromasážnych vaní a víriviek (tiež whirpool). Jedná sa o relaxačné procedúry určené k odbúravaniu stresu. Aby bola hydroterapia pre odbúravanie stresu účinná, musí byť správne nastavená teplota vody a ďalej tiež vztlakové a tlakové vodné a vzduchové trysky. Pri dodržaní týchto kritérií a pri optimálnom nastavení vírivky dochádza k vazodilatácii žíl a cievnych periférií. Medzi ďalšie pozitívne účinky hydroterapie patria: lepšie prekrvenie končatín, lepšie rozvádzanie okysličenej krvi do organizmu, rýchlejšia látková výmena, aktivácia kožných receptorov, odvod škodlivín z tela, uvoľnenie svalovej a kĺbovej stuhnutosti a zvýšenie hladiny endorfínov v priebehu niekoľkých minút.

Viac ( zdroj )

Hydroterapia

Bioptron lampa (Fototerapia)

Bioptron lampa (Fototerapia)

Fototerapia, alebo liečba svetlom využíva elektromagnetické účinky na organizmus. Využíva sa viditeľná časť svetla i neviditeľná (ultrafialová a infračervená). Bežné svetlo (zo slnka, zo žiarovky…) kmitá vo všetkých smeroch. Biolampa ich dokáže usmerniť tak, že všetky lúče smerujú len jedným smerom a to vytvára žiadaný efekt, svetlo, ktoré lieči. Volá sa to polarizované svetlo a dokáže preniknúť pod kožu 4,5 až 6 cm hlboko. Lieči samotné bunky a to nielen v mieste aplikácie, ale po celom tele.

Viac ( zdroj )


Hipoterapia

Je špeciálny terapeutický prístup, pri ktorom sa využíva komplexné pôsobenie koňa na človeka, ako po stránke fyzickej tak i psychickej. Pri hipoterapii je nevyhnutná spolupráca celého tímu odborníkov. (terapeut, hipológ, rehabilitačný lekár, psychológ alebo psychiater a asistent). Kone využívané pre hipoterapiu musia prejsť špeciálnym výcvikom.

Viac ( zdroj )


Kinesiotaping

je spôsob liečby založený na telu vlastných reparačných procesoch. Účinnosť sa prejavuje vďaka aktivácii nervovej a obehovej sústavy. Metóda vychádza z poznatkov kinesiologie, ako vedy uznávajúci význam tela a pohybu pri rehabilitácii a bežnom živote. Preto je tento funkčný taping nazývaný „kinesio“ taping. Svaly neslúžia len k pohybu tela, ale tiež riadia žilový obeh a lymfatický tok, telesnú teplotu, atď Z tohto dôvodu akékoľvek zlyhanie správnej svalovej funkcie vyvolá najrôznejšie druhy zdravotných ťažkostí. V dôsledku tohto, kinesiotaping venuje veľkú pozornosť významu svalovej funkcie pre aktiváciu telu vlastných liečebných mechanizmov.

Viac ( zdroj )


Elektroliečba ( Elektrostimulácia)

Elektroliečba patrí k fyzikálnej terapii, pri ktorej je využívaný liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie. Elektroliečba v prevažnej miere využíva svoje analgetické účinky, často zlepšuje krvnú cirkuláciu a výživu tkanív, tlmí zápalovú aktivitu a uľahčuje tak ľahšiu úpravu pohybových funkcií. Využíva sa aj v rámci kúpeľnej liečby. Druh elektroliečby určuje lekár, rovnako aj trvanie elektroliečby a druh vhodnej elektrickej procedúry. Medzi elektroliečebné procedúry patrí liečba ultrazvukom, interferenčné prúdy, diadynamické prúdy, magnetoterapia, diatermia, hydrogalvan, ionoforéza a rebox. Trvanie väčšiny elektroliečebných procedúr je 15 minút a môžu sa užívať len po indikácii odborným lekárom.

Viac ( zdroj )

Elektroliečba

Sauna

Sauna funguje tak, že sa v nej organizmus najprv veľmi prehreje, aby sa potom schladil. Spôsobí to, že svalové napätie sa zníži a zväčší sa rozsah pohybov jednotlivých kĺbov. Uvažovať by mal o nej každý športovec, ktorý cíti celkovú únavu, ktorá sa podobá na vyhorenie, zvýšené napätie svalov a zvýšenú duševnú tenziu. Rozhodne pomôže. Tepelná terapia môže zmierniť bolesti kĺbov a svalstva, lebo pri nej dochádza ku zvýšenej produkcii ß-endorfínov, ktoré v dôsledku svojich morfínom podobných vlastností utišujú bolesti a vyvolávajú stav príjemnej eufórie.

Viac ( zdroj )


Muzikoterapia

Muzikoterapia ako umelecká kreatívna terapia poskytuje odbornú intervenciu prostredníctvom špecifickej skúsenosti s akustickým priestorom. Jej účinnosť je postavená na sebaskúsenosti, kde vnímanie a pohyb sú súčasťou jedného psychofyziologického procesu. Pomocou zmyslovej senzibilizácie a ozrejmovaním aktuálnej pozície účastníka hudobného diania v čase a priestore sa obnovujú jeho pôvodnejšie skúsenosti, ktoré operacionalizuje zväčša v dialógu.

Viac ( zdroj )

Muzikoterapia

Mäkké techniky

Pod týmto jemným pojmom sa skrýva súhra náročných hmatov a techník, ktoré musí masér využiť na odstránenie celotelového problému. Táto technika sa vykonáva reflexne, tlakom na príslušné body, sval reaguje postupným uvoľňovaním a pacient to často cíti ako prílev tepla do tela. Táto masáž ovplyvňuje reflexné zmeny v svaloch a podkoží, s cieľom zníženia bolesti a svalového napätia.

Viac ( zdroj )


SM-systém

je súbor jednoduchých a účinných cvikov založených na aktivácii svalových špirál. Tie sťahujú obvod tela, vyrovnávajú chrbticu do strednej línie a vytvárajú silu nahor, ktorá chrbticu naťahuje. Tým sa uvoľňujú blokády chrbtice, zvyšujú sa medzistavcové platničkya rovnomerným rozložením pohybu sa predchádza aj zvýšenému opotrebeniu kĺbov. Už 25 rokov sa používa v klinickej praxi u pacientov s bolesťami chrbtice, s akútnym vyklenutím disku (platničky) a skoliózou. Využívajú ju aj vrcholoví športovci na zlepšenie výkonu a predchádzanie preťaženiu a degenerácii chrbtice a veľkých kĺbov. Cvičenie má tiež veľký význam pri prevencii a liečbe porúch veľkých kĺbov (bedrový, kolenný a ramenný, kĺby nohy a nožná klenba). Je vhodné pre všetkých od 5 do 100 rokov.

Viac ( zdroj )


Liečebná telesná výchova

sa zameriava na mobilizáciu intervertebrálnych a kostnovertebrálnych skĺbení, zvýšenie rozvinutia hrudníka a tým aj mediastína a pľúc, zlepšenie hybnosti končatín, svalovej sily, rovnováhy, koordinácie pohybov, schopnosti transferov, obnovu aktívnej mobility v správnych pohybových vzorcoch, cielených a diferencovaných pohybov, zlepšenie zložiek sebaobsluhy, ovplyvnenie spasticity a kontraktúr, stability trupu, posilnenie kardiovaskulárneho systému, včasnej vertikalizácie a nácviku chôdze.

Viac ( zdroj )


Mobilizačné techniky

Využíva sa pri nich opakovaný jemný pohyb v predpätí zablokovaného segmentu, čím dochádza k obnoveniu pohyblivosti. Pridaním prvkov dýchania a pohybov očí sa aktivizujú rôzne svalové skupiny na dosiahnutie pohybovej aktivity. Mobilizáciou hrudníka sa udržuje jeho dostatočná pohyblivosť.

Viac ( zdroj )